Privacy Verklaring

Privacy- en cookieverklaring                                                klik hier voor de verwerkersovereenkomst


VPRI verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Indien u de website vpri.nl bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt VPRI. acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
VPRI verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

 

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens

van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • inloggegevens;
 • geslacht
 • IP-adres

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

 

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van VPRI en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

 

 

Verwerking Persoonsgegevens
VPRI behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VPRI verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de VPRI-nieuwsbrief en bij een bezoek aan VPRI evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van VPRI dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of VPRI hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@vpri.nl of VPRI, Dorpsweg 50, 3235AG Rockanje. VPRI verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Cookies
De website VPRI.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van VPRI beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat VPRI na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. VPRI gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de VPRI website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale pug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.


Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt VPRI inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan VPRI de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. VPRI kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via VPRI cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de VPRI website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
VPRI plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de VPRI website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

 

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.


Beveiliging
VPRI heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

 

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan: VPRI, Dorpsweg 50, 3235AG Rockanje.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • het aanmaken van uw account;
 • het controleren van toegang tot uw account;
 • het afhandelen van uw bestellingen;
 • het factureren van de afgenomen diensten;
 • het registreren van domeinnamen;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;

 

 

Registratie van domeinnamen
Indien u via de website een domeinnaam registreert, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die een register van domeinnamen bijhoudt, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Deze derde partij kan bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) opnemen in een openbaar register. Via dit register kan iedereen inzien wie de houder van een bepaalde domeinnaam is.

Welke gegevens er in het register worden opgenomen, is afhankelijk van de door u gekozen domeinextensie. Wij hebben geen invloed op de manier waarop uw gegevens door eventuele derde partijen worden verwerkt. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de partij die het register voor de door u gekozen domeinextensie beheert.

 

Contactformulier en e-mails
Indien u vragen heeft over VPRI Hosting of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze contactpagina voor actuele contactgegevens.


Links
Op de websites van VPRI zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. VPRI kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.


Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VPRI, dan kunt u deze richten aan VPRI, Dorpsweg 50, 3235 AG Rockanje tel: 0181– 407989 of per e-mail: info@vpri.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.


Wijziging van Privacy Verklaring
VPRI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. VPRI adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

   Rate us